O regionálnej značke Horný Šariš

O regionálnej značke Horný Šariš

Regionálna značka Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ je zobrazenie symbolizujúce región Horný Šariš ako región pôvodu špecifických produktov.

Cieľ regionálnej značky Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ

Hlavným cieľom regionálneho značenia Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ je prostredníctvom jednotného grafického značenia upozorniť na zaujímavé produkty, ktoré vznikajú v regióne Horný Šariš a ktoré sú v ňom aj ponúkané, a zároveň zviditeľniť tento osobitý región Slovenska. Predpokladom pre zavedenie regionálnej značky je vymedzené územie s jasne vymedzenými hranicami.

Regionálna značka Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ sa udeľuje pre miestnych producentov, ktorí vyrábajú remeselné alebo umelecké výrobky, potraviny a poľnohospodárske alebo prírodné produkty, poskytujú ubytovacie či stravovacie služby a organizujú podujatia (zážitky), ktoré sú pre región Horný Šariš tradičné, jedinečné, kvalitné a spĺňajú kritériá pre udelenie a užívanie regionálnej značky. Regionálne značenie má pozitívny dopad na podporu miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb, podporu uchovávania hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu a taktiež na podporu využívania miestnych zdrojov. Prostredníctvom jednotnej propagácie miestni výrobcovia a poskytovatelia služieb, či organizátori podujatí získajú okrem iného nové kontakty a možnosti nových foriem spolupráce.

Regionálna značka Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ sa udeľuje pre:

výrobky/produkty:

 • remeselné, v ktorých je zastúpená ručná práca (drevené, kožené,
  textilné, slamené, hlinené, kovové, sklenené a iné),
 • potraviny a poľnohospodárske produkty (pekárenské, cukrárenské, mäsové, údenárske, výrobky z medu, mlieko, syry, destiláty, víno, šťavy, chlieb, zelenina a iné…),
 • prírodné produkty (kvetiny, bylinky, huby, lesné ovocie, med, čaje, iné, …)
 • tradičné jedlá

služby:

 • ubytovacie (hotel, kaštieľ, penzión, ubytovanie na súkromí, chata, turistická
  ubytovňa, kemping,…),
 • stravovacie (hotel, kaštieľ, penzión, ubytovanie na súkromí, kaviareň, cukráreň, čajovňa,….).

podujatia a zážitky v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva, gastronómie, športu, vzdelávania a iné….

Systém regionálneho značenia Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ:

 • zviditeľňuje kvalitné, tradičné, regionálne produkty, služby a podujatia,
 • propaguje miestnych výrobcov, poskytovateľov služieb, (remeselníkov, poľnohospodárov, farmárov, živnostníkov, malé a stredné firmy) a organizátorov podujatí, ktorí v tomto území hospodária šetrne, tradične a v súlade s ochranou životného prostredia,
 • prispieva k rozvoju udržateľného cestovného ruchu v regióne tým, že regionálna značka je garanciou regionálneho pôvodu označených výrobkov, služieb a podujatí,
 • zvyšuje informovanosť návštevníkov o jedinečnosti a tradícií miestnych produktov a zároveň zlepšuje orientáciu návštevníkov v regióne Horného Šariša.

Významným zmyslom regionálneho značenia je aj podpora spolupatričnosti výrobcov, poskytovateľov služieb, organizátorov podujatí a miestnych obyvateľov regiónu, nakoľko nákupom miestnych výrobkov, využívaním miestnych surovín, miestnych služieb a podujatí sa podporuje zamestnanosť, udržanie osídlenia a znižuje sa záťaž na životné prostredie vzhľadom ku kratším prepravným vzdialenostiam jednotlivých produktov. Značenie regionálnych produktov je možné považovať za jeden z účinných nástrojov podpory rozvoja miestnej ekonomiky, a to o.i. zvýšením odbytu regionálnych výrobkov a služieb.

Regionálne značenie podporuje predovšetkým tých, ktorí v regióne Horný Šariš hospodária šetrne, tradične a v súlade so záujmami ochrany prírody, ktorých produkcia a poskytovanie služieb a organizovanie podujatí má významnú hodnotu, podporuje uchovávanie tradícií, kultúry a histórie regiónu Horný Šariš a ktorí využívajú predovšetkým miestne zdroje a suroviny z regiónu Horný Šariš. Dôležitým aspektom je teda silná väzba na región Horný Šariš pretavená do samotného produktu, služby či podujatia.

Regionálna značka Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ je zobrazenie symbolizujúce región Horný Šariš ako región pôvodu špecifických produktov.

Cieľ regionálnej značky Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ

Hlavným cieľom regionálneho značenia Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ je prostredníctvom jednotného grafického značenia upozorniť na zaujímavé produkty, ktoré vznikajú v regióne Horný Šariš a ktoré sú v ňom aj ponúkané, a zároveň zviditeľniť tento osobitý región Slovenska. Predpokladom pre zavedenie regionálnej značky je vymedzené územie s jasne vymedzenými hranicami.

Regionálna značka Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ sa udeľuje pre miestnych producentov, ktorí vyrábajú remeselné alebo umelecké výrobky, potraviny a poľnohospodárske alebo prírodné produkty, poskytujú ubytovacie či stravovacie služby a organizujú podujatia (zážitky), ktoré sú pre región Horný Šariš tradičné, jedinečné, kvalitné a spĺňajú kritériá pre udelenie a užívanie regionálnej značky. Regionálne značenie má pozitívny dopad na podporu miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb, podporu uchovávania hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu a taktiež na podporu využívania miestnych zdrojov. Prostredníctvom jednotnej propagácie miestni výrobcovia a poskytovatelia služieb, či organizátori podujatí získajú okrem iného nové kontakty a možnosti nových foriem spolupráce.

Regionálna značka Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ sa udeľuje pre:

výrobky/produkty:

 • remeselné, v ktorých je zastúpená ručná práca (drevené, kožené,
  textilné, slamené, hlinené, kovové, sklenené a iné),
 • potraviny a poľnohospodárske produkty (pekárenské, cukrárenské, mäsové, údenárske, výrobky z medu, mlieko, syry, destiláty, víno, šťavy, chlieb, zelenina a iné…),
 • prírodné produkty (kvetiny, bylinky, huby, lesné ovocie, med, čaje, iné, …)
 • tradičné jedlá

služby:

 • ubytovacie (hotel, kaštieľ, penzión, ubytovanie na súkromí, chata, turistická
  ubytovňa, kemping,…),
 • stravovacie (hotel, kaštieľ, penzión, ubytovanie na súkromí, kaviareň, cukráreň, čajovňa,….).

podujatia a zážitky v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva, gastronómie, športu, vzdelávania a iné….

Systém regionálneho značenia Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ:

 • zviditeľňuje kvalitné, tradičné, regionálne produkty, služby a podujatia,
 • propaguje miestnych výrobcov, poskytovateľov služieb, (remeselníkov, poľnohospodárov, farmárov, živnostníkov, malé a stredné firmy) a organizátorov podujatí, ktorí v tomto území hospodária šetrne, tradične a v súlade s ochranou životného prostredia,
 • prispieva k rozvoju udržateľného cestovného ruchu v regióne tým, že regionálna značka je garanciou regionálneho pôvodu označených výrobkov, služieb a podujatí,
 • zvyšuje informovanosť návštevníkov o jedinečnosti a tradícií miestnych produktov a zároveň zlepšuje orientáciu návštevníkov v regióne Horného Šariša.

Významným zmyslom regionálneho značenia je aj podpora spolupatričnosti výrobcov, poskytovateľov služieb, organizátorov podujatí a miestnych obyvateľov regiónu, nakoľko nákupom miestnych výrobkov, využívaním miestnych surovín, miestnych služieb a podujatí sa podporuje zamestnanosť, udržanie osídlenia a znižuje sa záťaž na životné prostredie vzhľadom ku kratším prepravným vzdialenostiam jednotlivých produktov. Značenie regionálnych produktov je možné považovať za jeden z účinných nástrojov podpory rozvoja miestnej ekonomiky, a to o.i. zvýšením odbytu regionálnych výrobkov a služieb.

Regionálne značenie podporuje predovšetkým tých, ktorí v regióne Horný Šariš hospodária šetrne, tradične a v súlade so záujmami ochrany prírody, ktorých produkcia a poskytovanie služieb a organizovanie podujatí má významnú hodnotu, podporuje uchovávanie tradícií, kultúry a histórie regiónu Horný Šariš a ktorí využívajú predovšetkým miestne zdroje a suroviny z regiónu Horný Šariš. Dôležitým aspektom je teda silná väzba na región Horný Šariš pretavená do samotného produktu, služby či podujatia.