O nás

O nás

Rada pre regionálnu značku

Rada pre regionálnu značku je tvorená delegovanými zástupcami týchto združení:

 1. Sekčov – Topľa, o.z. (Miestna akčná skupina)
 2. Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA
 3. Občianske združenie Dukla (Miestna akčná skupina)
 4. MAS TOPOĽA, o.z.
 5. MAS „Horný Šariš – Minčol“
 6. Mikroregión Stredná Topľa
 7. Kultúrne a turistické centrum Bardejov

Zloženie Rady pre regionálnu značku

 • Sekčov – Topľa, o.z.: Mgr. Lenka Smetanková
 • MAS HORNÁ – TOPĽA: Ing. Anna Fedoršová
 • Občianske združenie Dukla, o.z.: Mgr. Iveta Horvatová
 • MAS TOPOĽA, o.z.: Ing. Daniela Bednárová
 • Mikroregión Stredná Topľa: Ing. František Olah
 • MAS „Horný Šariš – Minčol“: Ing. Klaudia Andraščíková
 • Kultúrne a turistické centrum Bardejov: Ing. Marcel Tribus

Rada pre regionálnu značku je zodpovedná za:

 • prípravu a schválenie ročného plánu činnosti a rozpočtu pre zabezpečenie fungovania systému značenia Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ,
 • prípravu a schválenie ročnej obsahovej a finančnej správy o činnosti systému značenia,
 • účelové využitie poplatkov za udelenie a užívanie značky zaplatených
  certifikovanými producentmi určených pre udržanie a rozvoj systému značenia,
 • účelové využitie poplatkov za udelenie a užívanie značky a to, pre
  udržanie a rozvoj systému značenia a raz ročne zúčtovať formou ročnej správy o vyúčtovaní,
 • zostavenie a menovanie členov Certifikačnej komisie,
 • kontrolu dodržiavania zásad používania regionálnej značky,
 • realizáciu zmien pre hodnotenie regionálnej značky.

Rada je odvolacím orgánom proti rozhodnutiu certifikačnej komisie.

Koordinátor regionálnej značky

Koordinátorom je Radou pre regionálnu značku poverený subjekt na obdobie 1 roka. Poverený koordinátor:

 • vyhlasuje výzvy pre udelenie značky podľa ročného plánu činnosti schváleného Radou pre regionálnu značku,
 • zverejňuje na webovom sídle vytvorenom pre regionálnu značku aktuálne znenie pravidiel a kritérií pre udeľovanie značky a tiež zoznam udelených a odňatých certifikátov, ktorých evidenciu vedie,
 • navrhuje termíny zasadnutí certifikačnej komisie, ktorých cieľom je
  posúdenie žiadostí producentov, ktorým bude pridelené značenie,
 • pre prácu Certifikačnej komisie pripravuje zoznam záujemcov, ktorí splnili formálne podmienky a zabezpečuje podklady pre jednotlivých členov certifikačnej komisie (distribúcia materiálov sa realizuje v elektronickej forme),
 • v prípade kladného rozhodnutia vo veci udelenia certifikátu upovedomuje Koordinátor v zastúpení Rady pre regionálnu značku žiadateľa o výsledku do 14 dní od zasadnutia Certifikačnej komisie,
 • v prípade záporného rozhodnutia vo veci udelenia certifikátu upovedomuje Koordinátor v zastúpení Rady pre regionálnu značku žiadateľa o výsledku do 14 dní od zasadnutia komisie a oznamuje mu dôvody zamietnutia žiadosti,
 • v prípade odobratia certifikátu upovedomuje Koordinátor v zastúpení Rady pre regionálnu značku užívateľa bezodkladne,
 • zaisťuje komunikáciu a poskytovanie informácií užívateľom značky a novým záujemcom,
 • zodpovedá za jednotnú formu propagácie všetkých certifikovaných výrobcov,

zabezpečuje kontrolu plnenia kritérií a zásad pre udeľovanie a používanie regionálnej značky

Certifikačná komisia regionálnej značky

Vytvorenie certifikačnej komisie na obdobie 2 rokov zabezpečuje Rada pre regionálnu značku.

Jednotliví partneri uvedení v bode 3, t.j. členovia Rady pre regionálnu značku delegujú do certifikačnej komisie jedného zástupcu, pričom by mali byť zastúpené jednotlivé záujmové skupiny (verejný sektor, občiansky sektor, podnikateľský sektor) na obdobie 2 rokov. Členmi certifikačnej komisie môžu byť miestne autority, starostovia obcí z regiónu, zástupcovia kultúrnej obce, zástupcovia remeselných cechov, výrobcov alebo združení. Počet členov certifikačnej komisie je 7 a spomedzi seba si volia predsedu a podpredsedu.

Certifikačná komisia:

 • posudzuje splnenie kritérií definovaných pre produkty, t.j. výrobky, služby, podujatia,
 • schvaľuje pridelenie značky pre výrobcu / poskytovateľa služieb/ organizátora podujatí (pre nových žiadateľov i pre žiadateľov o predĺženie certifikátu).

Rozhodnutie certifikačnej komisie o udelení práv používať označenie Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov certifikačnej komisie. Proti rozhodnutiu sa môže výrobca do 14 dní odvolať

Všetky podrobnosti o postupoch a pravidlách určuje Štatút certifikačnej komisie.