Ako získať certifikát

Ako získať certifikát

Proces udeľovania práv na používanie regionálnej značky

Na základe schváleného ročného plánu činnosti Radou pre regionálnu značku poverený koordinátor vyhlasuje na www.hornysaris.sk výzvu pre udelenie regionálnej značky.

Držiteľom certifikátu pre užívanie regionálnej značky môže byť právnická i fyzická osoba.

 • Žiadateľ o užívanie značky (výrobca, poskytovateľ služieb a podujatí) získa všetky potrebné informácie a formuláre na webovom sídle hornysaris.sk
 • Žiadosť sa podáva pre konkrétny výrobok alebo jednotne definovanú skupinu výrobkov, kde všetky výrobky zhodne plnia kritériá uvedené v žiadosti, pre služby (stravovacie, ubytovacie al. ich kombináciu) a pre podujatia, a to v závislosti od charakteru výzvy.
 • Žiadateľ vyplní žiadosť, odovzdá ju koordinátorovi, spoločne so vzorkou výrobku (ak to bude možné), prípadne iným vhodným spôsobom svoj výrobok zdokumentuje (fotografie, video, film, popis a pod.) a to najneskôr 14 dní pred dátumom zasadnutia certifikačnej komisie. Vzorka bude na požiadanie výrobcu vrátená.
 • V prípade, že nie je možné predložiť vzorku výrobku certifikačnej komisii alebo nastanú pochybnosti o kvalite predloženého výrobku, bude výrobok posúdený povereným členom certifikačnej komisie – hodnotiteľom priamo na mieste u výrobcu. Výrobca umožní prístup hodnotiteľa do prevádzkarne za podmienky zaistenia dôvernosti zistených informácií.
 • Hodnotenie služieb a podujatí si vyžaduje posúdenie priamo na mieste poskytovania služby či prebiehajúceho podujatia certifikačnou komisiou alebo jej poverenými členmi.
 • Žiadateľ o udelenie regionálnej značky sa zasadnutia certifikačnej komisie môže zúčastniť taktiež osobne s vymedzeným časom pre prezentáciu certifikovaného výrobku, služby, podujatia, pričom túto skutočnosť uvedie do žiadosti.
 • Všetky údaje uvedené v žiadosti budú považované za dôverné a budú použité iba na účely posudzovania v rámci procesu rozhodovania o udeľovaní značky; regionálny koordinátor a certifikačná komisia budú postupovať v súlade so zákonom 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov a so zákonom č. 241/2001 Zb. o ochrane utajovaných skutočností (v znení platných noviel týchto zákonov).
 • Formálna kontrola žiadostí

Koordinátor regionálnej značky skontroluje formálnu správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a prípadne požiada žiadateľa o jej doplnenie najneskôr do 7 dní po jej prijatí.

Hodnotenie splnenia kritérií pre udelenie značky

 • Zasadnutie certifikačnej komisie

Po uzávierke výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie značky a po kontrole formálnych náležitostí žiadostí pripraví pre certifikačnú komisiu podpredseda Rady pre regionálnu značku a koordinátor:

 • zoznam žiadateľov o regionálnu značky, ktorí splnili formálne podmienky (podali žiadosť, dodali výrobok, …)
 • podklady nevyhnutné k certifikácii v elektronickej forme.

Certifikačná komisia sa stretáva v zmysle vyhlásených výziev schválených Radou pre regionálnu značku v  termínoch, ktoré navrhne a dohodne s členmi koordinátor. V prípade žiadostí o predĺženie certifikátu po 2 rokoch môže certifikačná komisia zasadnúť aj mimoriadne (mimo termínu viažuceho sa na vyhlásenú výzvu). Miestom stretnutí certifikačnej komisie pre potreby posudzovania splnenie kritérií je miesto určené koordinátorom, v prípade potreby certifikačná komisia (resp. jej časť) žiadateľov, resp. posudzované prevádzky navštívi osobne na mieste (a to najneskôr do 2 mesiacov od podania žiadosti o udelenie značky).

Návšteva bude dopredu dohodnutá s prevádzkovateľom, aby tento bol prítomný a aby mal pripravené podklady pre hladký priebeh hodnotenia komisie. Žiadateľ musí certifikačnej komisii poskytnúť súčinnosť a umožniť prístup do prevádzkových priestorov zariadenia. Z návštevy certifikačnej komisie bude vyhotovená písomná správa, ktorá bude prerokovaná na najbližšom zasadnutí certifikačnej komisie, ktorá rozhodne o udelení alebo neudelení certifikátu.

Certifikačná komisia môže odmietnuť udelenie certifikátu pre produkt, ktorý je v rozpore s cieľom značky, odporuje morálnym a etickým zásadám, všeobecnému estetickému cíteniu alebo by mohol inak poškodiť dobré meno značky.

Činnosť certifikačnej komisie sa riadi Štatútom certifikačnej komisie.

 • Rozhodnutie o splnení kritérií kvality a udelení práva používať regionálnu značku

V prípade kladného rozhodnutia certifikačnej komisie vo veci udelenia certifikátu upovedomí koordinátor žiadateľa písomne o výsledku do 14 dní od zasadnutia certifikačnej komisie – vydaním rozhodnutia o splnení kritérií kvality a udelení práva používať regionálnu značku a informuje ho ďalšom postupe.

V prípade záporného rozhodnutia certifikačnej komisie vo veci udelenia certifikátu upovedomí koordinátor žiadateľa písomne o výsledku do 14 dní od zasadnutia certifikačnej komisie a oznámi mu dôvody zamietnutia žiadosti. Žiadateľ sa môže proti rozhodnutiu odvolať do 14 dní.

Na udelenie značky nie je právny nárok.

 • Certifikát pre produkt

Certifikát pre produkt je udelený na základe kladného rozhodnutia o práve používať regionálnu značku t.j. v prípade, ak výrobok, služba alebo podujatie aj jeho výrobca či poskytovateľ služieb/ organizátor podujatia splní kritéria pre udelenie regionálnej značky.

Certifikát platí 2 roky od dátumu vystavenia. V dobe platnosti certifikátu garantuje užívateľ regionálnej značky nepretržité plnenie kritérií, ktoré uviedol v žiadosti a je povinný hlásiť bez odkladu koordinátorovi akékoľvek zmeny skutočností uvedených v žiadosti, a to písomne.

 • Zmluva o používaní regionálnej značky

Regionálnu značku – HORNÝ ŠARIŠ  možno používať na základe zmluvy so Sekčov – Topľa, o.z.

 • Predĺženie práv na používanie značky – predĺženie certifikátu

Po 2 rokoch od udelenia certifikátu a podpisu zmluvy má výrobca/ poskytovateľ služieb/organizátor podujatia možnosť požiadať o predĺženie práv na používanie značky – predĺženie certifikátu.

V predmetnej žiadosti je zásadné prehlásenie, že nedošlo k zmene plnenia certifikačných kritérií a deklarovanie označovania výrobkov /služieb/podujatí počas uplynulej certifikačnej doby (prostredníctvom konkrétneho výrobku/fotografie/videa).

Obnovenie certifikátu schvaľuje certifikačná komisia na svojom zasadnutí.